Svensk djuruppfödning och svensk djurhållning är något som vi ska vara stolta över. Genom god djuromsorg och låg antibiotikaanvändning har den svenska modellen en ledande position i världen.

KLS Ugglarps miljö- och klimatarbete ska genomsyra hela verksamheten och även förmedlas till leverantörer och kunder. Miljö- och klimathänsyn vägs alltid in vid beslutsfattande så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Vi tror att ett bra miljöarbete är en förutsättning för en långsiktig och god utveckling av företaget. Vi arbetar ständigt med att hitta nya marknader för djurets detaljer och för att minimera vårt svin används rester för bland annat gödning eller biogasproduktion. 

För oss är det självklart

  • att i samspråk med kund, ta hänsyn till miljöpåverkan vid val av råvaror, emballage, hjälpmedel, produktionsmetoder och distributionssätt
  • att vid tillverkningen av våra köttprodukter minimera förbrukningen av energi och vatten samt att så långt som möjligt minska mängden produkt- och emballagespill, avfall, utsläpp till luft och vatten
  • att inga produkter ska gå till spillo. Alla djurprodukter ska användas så effektivt som möjligt, som livsmedel eller som djurmat, och om det inte är möjligt ska produkterna nyttjas som gödning eller återanvänds till energiproduktion
  • att anlitade transportbolag ska jobba aktivt för att minska sin miljöpåverkan
  • att vi har en öppen dialog med myndigheter för att uppfylla och överträffa kraven i gällande miljölagstiftning
  • att ha en öppen dialog med allmänheten gällande miljöpåverkan i den absoluta närheten
  • att involvera medarbetarna i miljöarbetet
  • att säkerställa att företagets miljöpolicy är kommunicerad internt och externt.

Ansvarsfullt producerad soja i foder

KLS Ugglarps är ett av de 27 svenska matföretagen som är medlemmar i Sojadialogen.

Sojadialogen som är ett brett, frivilligt nätverk som omfattar branschorganisationer, foderindustri, matproducenter och handelskedjor, syftar till att säkerställa att de produkter som svenska konsumenter köper är producerade med certifierad soja, oavsett om det rör sig om produkter med svenskt eller importerat ursprung. Ansvarstagandet omfattar det som respektive företag i sin egen leverantörskedja själv kan påverka. Med certifierad soja menas här såväl fysiskt certifierad soja som köp av sojacertifikat. Båda tillvägagångssätten bidrar till ansvarsfullt producerad soja.

Sojadialogen är ett svenskt upprop för ansvarsfullt odlad soja certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerra’s principer och kriterier. Ambitionen är att alla livsmedel från företagen i Sojadialogen ska vara baserad på ansvarsfullt odlad soja.

Det innebär att den sojan som KLS Ugglarps leverantörer använder i foder är certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy), ProTerra’s principer och kriterier eller är KRAV-godkänd.