Här kan du läsa våra policys inom Miljö, kvalitet och djuromsorg.

Kvalitetspolicy

KLS Ugglarps och Charkprodukters produkter och tjänster ska alltid präglas av en jämn, hög kvalitet, hög produktsäkerhet och lagenlighet. Det innebär att vi ska uppfylla marknadens förväntningar på vårt arbete, våra produkter och tjänster.

Våra åtaganden är att:

  • Vi ska arbeta efter en GFSI-godkänd standard och alltid eftersträva högsta betyg och minimalt med avvikelser. Vår efterlevnad av standarden ska revideras minst årligen av ett oberoende certifieringsorgan.
  • Vi ska arbeta aktivt efter ett kvalitetsledningssystem där ständiga förbättringar är en naturlig del av arbetet
  • Anläggningarna ska vara driftsäkra och väl anpassade för verksamheten. De ska underhållas regelbundet för att garantera att de inte påverkar livsmedelssäkerheten negativt.
  • Vi ska leverera säkra produkter av hög kvalitet till rätt kund i rätt tid.
  • Våra medarbetare ska vara väl införstådda i kvalitetsarbetet som rör dem, samt medvetna om det ansvar som åligger dem att uppnå företagets målsättningar inom kvalitet och livsmedelsäkerhet.
  • Våra produktionsmedarbetare ska utbildas inom livsmedelssäkerhet varje år för att säkerställa en hög kunskapsnivå och kompetens.
  • Genom företagets kvalitetsmål sätta upp mätpunkter och följa upp desamma för att tillse att företaget lever upp till sina åtaganden

Det åligger ledningen att kommunicera ut policyn i hela företaget, samt tillse att den revideras varje år.

 

Miljöpolicy

KLS Ugglarps och Charkprodukters miljö- och klimatarbete ska genomsyra hela verksamheten och även förmedlas (spilla över) till leverantörer och kunder. Miljö- och klimathänsyn ska vägas in vid beslutsfattande och hänsyn ska tas så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Vi tror att ett bra miljöarbete är en förutsättning för en långsiktig och god utveckling av företaget.

För oss är det därför självklart:

att i samspråk med kund, ta hänsyn till miljöpåverkan vid val av råvaror, emballage, hjälpmedel, produktionsmetoder och distributionssätt.

att vid tillverkningen av våra köttprodukter minimera förbrukningen av energi och vatten samt att så långt som möjligt minska mängden produkt- och emballagespill, avfall, utsläpp till luft och vatten.

att inga produkter ska gå till spillo. Alla djurprodukter ska användas så effektivt som möjligt, som livsmedel eller som djurmat, och om det inte är möjligt ska produkterna nyttjas som gödning eller återanvänds till energiproduktion.

att anlitade transportbolag ska jobba aktivt för att minska sin miljöpåverkan.

att vi har en öppen dialog med myndigheter för att uppfylla och överträffa kraven i gällande miljölagstiftning

att ha en öppen dialog med allmänheten gällande miljöpåverkan i den absoluta närheten

att involvera medarbetarna i miljöarbetet

att säkerställa att företagets miljöpolicy är kommunicerad internt och externt

att arbeta i linje med Danish Crowns miljöstrategi

Djuromsorgspolicy

Djuromsorgspolicy

Att en god djuromsorg tillämpas under djurets livstid är fundamentalt för KLS Ugglarps AB. Att djuren behandlas väl och att hanteringen uppfyller kraven i svensk lagstiftning ska därför vara en självklarhet. Miljön för KLS Ugglarps slaktdjur ska vara anpassad till djurens behov och utformad på ett sådant sätt att djuren skyddas från smärta, lidande och negativ stress. För att upprätthålla en god djuromsorg krävs att KLS Ugglarps medarbetare som hanterar levande djur och av KLS Ugglarps anlitade transportörer:

- har kunskap om djurens beteende och behov

- är väl förtrogna med rätt handhavande

- är väl insatta i gällande lagar och regler

- är utbildade för det arbete som de utför.

På KLS Ugglarps bedövas alla djuren innan slakt. Företaget accepterar inte att dess slaktdjursleverantörer använt sig av hormoner eller antibiotika i tillväxtfrämjande syfte. KLS Ugglarps tar heller inte emot rasen Belgian Blue.

I syfte att säkerställa att företaget tillämpar aktuell djuromsorgspolicy sker regelbundna uppföljningar via en djuromsorgsgrupp bestående av representanter från både myndigheter och företaget.