På KLS Ugglarps arbetar vi ständigt för att djuren ska få bästa möjliga omhändertagande. Djurens miljö är anpassad till deras behov och utformad på ett sådant sätt att djuren ska skyddas från smärta, lidande och negativ stress. All personal som hanterar levande djur har relevant kompetens för sina arbetsuppgifter, vilket sker via anpassad utbildning. Då slakten är igång finns alltid Livsmedelsverkets veterinärer på plats för att kontrollera djurens allmäntillstånd.

Vi på KLS Ugglarps har alltid haft samma mål - att minimera antalet avvikelser. För att nå dit arbetar vi med ett antal olika processer:

  • På alla anläggningar finns en speciell djuromsorgsgrupp som består av personal från KLS Ugglarps som arbetar med djuromsorgsfrågor, transportörer, personer från länsstyrelsens avdelning för djurskyddstillsyn och officiella veterinärer från Livsmedelsverket. Djuromsorgsgruppen håller regelbundna möten för att diskutera eventuella avvikelser och åtgärdsprogram.

  • Utöver Livsmedelsverkets kontrollprogram utförs regelbundet även egna kontroller av djuren och verksamheten för att på bästa sätt snabbt kunna fånga upp, registrera och åtgärda eventuella brister.

  • Våra uppfödare och leverantörer erbjuds såväl muntlig som skriftlig rådgivning om djurhållning. Vi gör också regelbundna gårdsbesök och arrangerar årliga leverantörsträffar.

  • Med samtliga djur som slaktas på slakteriet följer en djurägarförsäkran. I djurägarförsäkran garanterar djurleverantören bland annat att djuren är friska, födda och uppvuxna i Sverige enligt gällande djurskyddslagstiftning och inte står under karenstid för läkemedelsbehandling.

  • Utöver djurägarförsäkran arbetar vi med Grundcertifiering Gris. Det innebär att vi enbart arbetar med grisleverantörer som uppfyller certifieringens krav på stallmiljö, djuromsorg och smittskydd. Certifieringen utförs av ett oberoende certifieringsorgan.

Att en god djuromsorg tillämpas under djurets livstid är fundamentalt för KLS Ugglarps. Att djuren behandlas väl och att hanteringen uppfyller kraven i svensk lagstiftning ska därför vara en självklarhet. Miljön för KLS Ugglarps slaktdjur ska vara anpassad till djurens behov och utformad på ett sådant sätt att djuren skyddas från smärta, lidande och negativ stress. För att upprätthålla en god djuromsorg krävs att KLS Ugglarps medarbetare som hanterar levande djur och av KLS Ugglarps anlitade transportörer:

  • har kunskap om djurens beteende och behov

  • är väl förtrogna med rätt handhavande

  • är väl insatta i gällande lagar och regler

  • är utbildade för det arbete som de utför.

På KLS Ugglarps bedövas alla djuren innan slakt. Företaget accepterar inte att dess slaktdjursleverantörer använt sig av hormoner eller antibiotika i tillväxtfrämjande syfte. KLS Ugglarps tar heller inte emot rasen Belgian Blue eller korsningar där av.

I syfte att säkerställa att företaget tillämpar aktuell djuromsorgspolicy sker regelbundna uppföljningar via en djuromsorgsgrupp bestående av representanter från både myndigheter och företaget.