Vårt miljö- och klimatarbete ska genomsyra hela verksamheten och även förmedlas till våra leverantörer och kunder. Miljö och klimathänsyn vägs alltid in vid beslutsfattande. Vi tror att ett bra miljöarbete är en förutsättning för en långsiktig och god utveckling av företaget.

Miljöavtryck

Vi arbetar aktivt för att minimera vår klimatpåverkan. Med stor omsorg för vår miljö arbetar vi kontinuerligt med att reducera vår energi- och vattenförbrukning samt vårt miljöavtryck via minskade transporter och utsläpp.

För oss är det självklart:

  • att i samspråk med kund, ta hänsyn till miljöpåverkan vid val av råvaror, emballage, hjälpmedel, produktionsmetoder och distributionssätt
  • att vid tillverkningen av våra köttprodukter minimera förbrukningen av energi och vatten samt att så långt som möjligt minska mängden produkt- och emballagespill, avfall, utsläpp till luft och vatten
  • att inga produkter ska gå till spillo. Alla djurprodukter ska användas så effektivt som möjligt, som livsmedel eller som djurmat, och om det inte är möjligt ska produkterna nyttjas som gödning eller återanvänds till energiproduktion
  • att anlitade transportbolag ska jobba aktivt för att minska sin miljöpåverkan
  • att vi har en öppen dialog med myndigheter för att uppfylla och överträffa kraven i gällande miljölagstiftning
  • att ha en öppen dialog med allmänheten gällande miljöpåverkan i den absoluta närheten
  • att involvera medarbetarna i miljöarbetet
  • att säkerställa att företagets miljöpolicy är kommunicerad internt och externt

Kretslopp

För att ta tillvara på så stor del av djuret som möjligt ser vi ständigt till att hitta nya marknader för våra produkter. I första hand producerar vi livsmedel, därefter använder vi restprodukterna till att göra djurmat och råvara för tillverkning av energi i form av biogas. Slutligen används restprodukterna efter biogastillverkningen som gödning.

FN:s globala hållbarhetsmål

Som en stor aktör inom livsmedelsbranschen vill vi göra allt vi kan för att ta vårt ansvar och bidra till en hållbar utveckling.

Det krävs gemensamma insatser från näringslivet för att vi ska kunna hantera de globala hållbarhetsutmaningarna som råder. Genom att arbeta med vår hållbarhetsstrategi som är utvecklad i linje med FN:s globala mål vill vi på KLS Ugglarps säkerställa en hållbar värdekedja från jord till bord.

Här kan ni läsa mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling: https://www.globalgoals.org/

FOSSILFRITT SVERIGE


Vi är en del av initiativet Fossilfritt Sverige som arbetar tillsammans med företag, organisationer och myndigheter för att göra Sverige fritt från fossila bränslen. Detta är ett område som är mycket viktigt för oss på KLS Ugglarps och som vi står bakom. Därför har vi nu antagit två av deras utmaningar, vilka ni kan läsa mer om nedan.

Tjänstebilsutmaningen:

För att anta utmaningen krävs att organisationen enbart kommer att köpa in eller leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar senast från och med år 2020. Det innefattar alltså både de personbilar som används i verksamheten och personbilar som den anställde får använda privat.

Solutmaningen:

Utmaningen innebär att man har målsättning att senast år 2020 ha installerat solceller och producerar egen solel. Genom att visa hur många som satsar och tror på energiformen inspirerar vi fler att följa efter.

Läs gärna mer om initiativet här: http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/